Juridische mededeling

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op eenieder die de diensten van deze Site gebruikt.

AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIES
De gebruiker garandeert dat alle gegevens die hij op deze Site zet of via de Site meedeelt niet in strijd zijn met de wet, en geen inbreuk maken op enig auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht of recht op andere onderscheidende tekens, of op enig ander derdenrecht. Indien inbreuk wordt gemaakt op dergelijke rechten worden, is de gebruiker daar als enige aansprakelijk voor.
EFFEGIBI zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade of nadeel die gebruikers eventueel lijden door de toegang tot, interconnectie met, en het downloaden van materialen en computerprogramma’s van de Site.
EFFEGIBI en de andere ondernemingen van de Groep die over de Site beschikken zullen niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade, verliezen en enig nadeel van derden als gevolg van contact met de Site, of als gevolg van het gebruik van de op de Site bekendgemaakte informatie en de gebruikte software.

COPYRIGHT
De gegevens, teksten en merken op deze site zijn eigendom van EFFEGIBI.
EFFEGIBI staat toe dat de gegevens foto’s en documenten op deze site worden gebruikt mits:
a) op elke kopie “Copyright EFFEGIBI” wordt vermeld;
b) documenten niet worden gewijzigd: voor eventuele wijzigingen gelden zware civiel- en strafrechtelijke sancties overeenkomstig de auteurswet;
c) de gegevens op de site uitsluitend voor privédoeleinden of ter informatie worden gebuikt, zonder commerciële bedoelingen; het is alleen journalisten is toegestaan om de informatie en foto’s te gebruiken, uitsluitend voor redactionele doeleinden.
Elke schending van de bovenstaande voorwaarden geeft de eigenaar van de Site het recht om zijn rechten via de rechter te beschermen.